Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, theo đó nhiệm vụ Chương trình có các cơ chế, chính sách mới, nhiều nội dung thay đổi, bổ sung, mức độ yêu cầu tiêu chí cao hơn. 

Nhận định, đánh giá chính xác những thuận lợi, khó khăn của địa phương nên ngay khi Trung ương và tỉnh Hoà Bình chỉ đạo triển khai hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Kim Bôi đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện ngay khi mới ban hành. 

Huyện Kim Bôi đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện giai đoạn 2021-2022 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện, Văn phòng Điều phối NTM huyện đã ban hành hơn 170 các văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Ban Chỉ đạo huyện tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, làm việc trực tiếp với các xã đặc biệt là các xã phấn đấu về đích nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức rà soát, đánh giá lại tiêu chí nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025…

Bên cạnh việc ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, các ngành, các cấp cũng đã tích cực, chủ động tổ chức các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm truyền tải các nội dung về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp, về sản phẩm OCOP…

Với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị các cấp và hưởng ứng tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới của nhân dân, tại Kim Bôi, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp; hình thành nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện; an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

left

center

right

del

 Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Kim Bôi thăm mô hình trồng nhãn tại xã Xuân Thủy

Đạt nhiều kết quả quan trọng sau hơn 1 năm triển khai

Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 100% xã, thị trấn của huyện được thẩm định và phê duyệt đồ án, đồng thời ban hành quy định quản lý quy hoạch theo quy định. 

Về xây dựng cơ sở hạ tầng, từ các nguồn vốn đã xây dựng mới hơn 20 km và nâng cấp, sửa chữa hơn 11 km đường giao thông nông thôn; xây mới 3 ngầm; sửa chữa, nâng cấp 6 km kênh mương và 8 hồ, đập (4 côn trình chuyển tiếp, 4 công trình xây mới); làm mới hơn 4 km đường điện; xây dựng mới 24 công trình và sửa chữa, nâng cấp 37 công trình trường học các cấp; chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa cho 13 nhà sinh hoạt cộng đồng các xóm. 

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng được huyện Kim Bôi đặc biệt tập trung chỉ đạo, bởi đây được xem là gốc rễ trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh – tế xã hội.

Huyện luôn chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất mùa vụ, tập trung hỗ trợ cho các chuỗi sản xuất, các mô hình tiêu biểu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, đồng thời phát huy tính chủ động của người dân nên diện tích gieo trồng được duy trì, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Toàn huyện tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm chất lượng như: cam, bưởi, thanh long, rau các loại đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích trên 310 ha; vùng sản xuất tập trung như vùng trồng bí xanh, dưa chuột tại các xã Nam Thượng, Kim Lập, Sào Báy, Đú Sáng,… với diện tích khoảng 60 ha/vùng; vùng trồng khoai tây tại xã Vĩnh Đồng; vùng trồng cây ăn quả có múi tại xã Tú Sơn, Kim Lập, Vĩnh Tiến, Mỵ Hòa với diện tích khoảng 100 ha/xã; vùng trồng cây dược liệu diện tích 40 ha tại xã Hùng Sơn … 

Duy trì và phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ như: Mô hình trồng cây Gai xanh AP1 liên kết với HTX DVNN Hòa Bình và Công ty An Phước với tổng diện tích trên 40 ha tại 2 xã Tú Sơn và Xuân Thủy; trồng Dưa bao tử liên kết với Công ty Hajmex diện tích 5 ha tại 2 xã Hùng Sơn và Kim Bôi; trồng ngô sinh khối quy mô trên 45 ha tại 6 xã Cuối Hạ, Kim Bôi, Đông Bắc, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy, Sào Báy… 

Trên địa bàn toàn huyện có 30 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 17 trang trại chăn nuôi, trong đó: có 7 trại chăn nuôi lợn với quy mô từ 500 con đến 4.000 con; 3 trại chăn nuôi gà với quy mô từ 8.000 con đến 10.000 con; 6 trại chăn nuôi trâu bò tại các xã: Tú Sơn, Kim Lập, Mỵ Hòa…

Công tác giải quyết việc làm cũng được huyện hết sức quan tâm, toàn huyện tổ chức 11 hội nghị, 8 sàn giao dịch việc làm; giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động; mở 35 lớp nghề cho 1.609 lao động nông thôn; mở 45 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, với 2.047 học viên; giải quyết cho hàng trăm dự án vay vốn hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. 

Huyện triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chế độ, chính sách giảm nghèo cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách…

Công tác Phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ tiếp tục được duy trì tỷ lệ người dân trong độ tuổi 15-60 biết chữ mức độ 2 trên 99,9%. Toàn huyện 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi; chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; chuẩn PCGD THCS mức độ 3 và xóa mù chữ đạt mức độ 2.

Về Y tế, duy trì, giữ vững 16/16 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì và thực hiện tốt.

Về văn hóa, tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; Công tác xây dựng gia đình văn hoá – làng văn hoá được quan tâm…

Toàn huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bảo vệ, giữ gìn môi trường; các xã tiếp tục thực hiện “Ngày thứ 7 nông thôn mới” với các hoạt động phát dọn đường làng, ngõ xóm, nạo vết kênh mương, cải tạo cảnh quan môi rường nông thôn. Hiện nay, có 23 công trình nước sạch đang hoạt động, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn chung của cả huyện đạt 97%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh trên toàn huyện đạt 73%; duy trì hoạt động 8 Bãi thu gom rác thải và các điểm thu gom rác thải…

Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự xã hội được ổn định.

Toàn huyện có 15 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các sản phẩm như: Bưởi Mường Động, Cam Mường Động, Nhãn Sơn Thủy được áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua các mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói. Sản phẩm Nhãn Sơn Thủy có 3 mã số vùng trồng xuất khẩu sang Úc, Trung Quốc; có 1 cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Tính đến hết năm 2022 toàn huyện có 9 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 24 vườn kiểu mẫu. Năm 2023 có thêm 2/2 Khu dân cư và 3/3 vườn đã được phê duyệt phương án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Vườn mẫu.

Tính đến tháng 6/2023, bình quân tiêu chí của cả huyện đạt 13,5 tiêu chí/xã. Có 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Nam Thượng, Sào Báy, Vĩnh Đồng và Mỵ Hòa. Có 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 8 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 1 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

left

center

right

del

Mô hình trồng ớt tại xã Bình Sơn phục vụ chế biến cho xuất khẩu tại thị trường Đài Loan 

Năm 2023 thêm 2 xã về đích 

Theo UBND huyện Kim Bôi, việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn có một số khó khăn nhất định như việc chậm ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nên việc đánh giá, xây dựng kế hoạch của các xã trên địa bàn huyện còn chậm; nguồn vốn được phân bổ muộn, các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chậm; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trực tiếp Chương trình còn chậm, do nguồn vốn được phân muộn và khó khăn trong việc thực hiện huy động nguồn vối đối ứng ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án, công trình theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND tỉnh; việc thực hiện tiêu chí 14 về y tế còn gặp khó khăn…

Mặc dù có một số khó khăn, tuy vậy huyện Kim Bôi phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ đạt mục tiêu bình quân tiêu chí xã nông thôn mới cả huyện 14,0 tiêu chí/xã. Có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó giữ vững và củng cố 4 xã đã đạt chuẩn và phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 6 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 1 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Có thêm 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 2 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn; có thêm 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP./.

Trần Kiên