Để tổ chức của quý vị nhận được đầy đủ khoản thanh toán của quý vị, thì quý vị phải chi trả mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản cần trả cho ngân hàng của quý vị cùng với số tiền mà quý vị đang gửi đến Flywire. Flywire không bao giờ tính thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài số tiền được chỉ ra trong yêu cầu thanh toán của quý vị.

Hầu hết các ngân hàng đều tính phí khi thực hiện chuyển khoản, nhưng số chi phí có thể có tùy thuộc vào ngân hàng của quý vị và bất kỳ ngân hàng trung gian nào mà họ có thể sử dụng.

Thanh toán SEPA

(chuyển khoản được thực hiện trong Khu Vực Thanh Toán Chung Bằng Đồng Euro) thường có chi phí thấp hoặc miễn phí. Tuy nhiên, khi nghi ngờ, quý vị nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng của mình để hỏi xem họ có tính phí không và tính bao nhiêu khi bắt đầu chuyển tiền của quý vị. Hãy luôn cho ngân hàng của quý vị biết rằng quý vị sẽ thanh toán tất cả các khoản chi phí liên quan đến chuyển khoản trước khi thực hiện thanh toán bằng cách liên hệ trực tiếp với họ hoặc điền vào biểu mẫu đăng ký chuyển khoản trực tuyến hoặc biểu mẫu tại chi nhánh ngân hàng địa phương của quý vị.

Khi thực hiện chuyển khoản quốc tế SWIFT, trường 71A trên biểu mẫu do ngân hàng của quý vị cung cấp sẽ hỏi xem ai sẽ trả phí chuyển khoản. Lúc nào quý vị cũng nên chọn “OUR” để tránh việc ngân hàng khấu trừ các chi phí bổ sung cho việc chuyển khoản của quý vị sau khi hoàn tất thanh toán.

Dưới đây là giải thích về ý nghĩa của mỗi tùy chọn:

  • OUR – Phí chuyển khoản được coi là được thanh toán trước khi quý vị bắt đầu chuyển tiền. Điều này có nghĩa là số tiền chuyển khoản dự kiến sẽ được gửi toàn bộ cho người thụ hưởng. Việc chọn tùy chọn này sẽ bảo vệ quý vị khỏi những khoản thiếu bưu phí dành cho tổ chức của quý vị.
  • BEN – Phí chuyển khoản được coi là do người thụ hưởng trả. Điều này có nghĩa là bất kỳ khoản phí nào có sẽ được khấu trừ vào số tiền mà quý vị đang chuyển. Do đó, số tiền tới tài khoản của Flywire sẽ thiếu, từ đó dẫn đến một khoản thiếu bưu phí dành cho tổ chức của quý vị.
  • SHA – Phí chuyển khoản được coi là cùng chi trả. Điều này có nghĩa là, một số chi phí dự kiến sẽ được thanh toán trước khi chuyển khoản và một số khoản phí dự kiến sẽ được khấu trừ vào số tiền mà quý vị đang chuyển trước khi chúng đến tay người thụ hưởng. Do đó, tiền sẽ thiếu tài khoản của Flywire, số tiền tới tài khoản của Flywire sẽ thiếu, từ đó dẫn đến một khoản thiếu bưu phí dành cho tổ chức của quý vị.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, ngân hàng có thể có một thỏa thuận và/hoặc hướng dẫn đặc biệt về chi tiết các khoản phí sẽ ghi đè lên lựa chọn “OUR”. Khi có nghi ngờ, vui lòng kiểm tra trực tiếp với ngân hàng của quý vị để đảm bảo rằng người thụ hưởng sẽ không bị tính bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc chuyển khoản và sẽ nhận được toàn bộ số tiền.